สมัครงาน

สาขาที่เปิดรับ

COMPANY CULTURES

INTEGRITY
ความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม
DISCIPLINE
วินัย
EXECUTION
ทำให้สำเร็จ
COMMUNICATION
การสื่อสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจน
TEAMWORK
การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
FUN
สนุกกับงานและเพื่อนร่วมงาน
MUTUAL RESPECT
การให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน